Make your own free website on Tripod.com

Linearni IC 00005 146818

NAZIV

TIP

OPIS

 

OP 05 CJ

IC

L 005 T1

Z-IC

+5V. 0.93A

23a

OP 07 CN8

OP

Lo-offset. 22Vmax. 0...70C

8-dip

OP 07 CT

OP

MF 10 CCN

IC

LM 10 CLN

OP

OP+V-ref. 6.5V. 0...70C

8-dip

LM 10 CN8

OP

OP+V-ref. 40V. 0...70C

8-dip

REF 12 Z

IC

LM 0022 CH

OP

1MHz. 3V/ms

OP 27 GN8

OP

Lo-noise. Hi-speed. 22V. 0...+70C

8-dip

OP 37 GN8

OP

Lo-noise. Hi-speed. 22V. 0...+70C

8-dip

LH 0042 CH

OP

FET. 15V. -25...+85C

to-99

TL 061 CP

OP

Serija 155. J-FET. 18V. 0...+70C

8-dip

TL 062 CP

OP

Dual Serija 153. J-FET. 18V. 0...+70C

8-dip

TL 064

OP

Quad J-FET. 18V. 0...+70C

14-dip

TL 071 CDP

OP

Serija 155. J-FET. 18V. 0...+70C

8-dip

TL 071 C

OP

 

SMD

TL 072 CP

OP

Dual Serija 153. J-FET. 18V. 0...+70C

8-dip

TL 074 CN

OP

Quad J-FET. Lo-noise. 18V. 0...+70C

14-dip

79 GU

     

TL 081 CN

OP

Serija 155. J-FET. 18V. 0...70C

8-dip

TL 082 CN

OP

Dual Serija 153. J-FET. 18V. 0...70C

8-dip

TL 084 CD

OP

Quad J-FET. 18V. 0...+70C

SMD

TL 084 CN

OP

Quad J-FET. 18V. 0...+70C

14-dip

M 089 B 1

LIN

2x8 crosspoint

16 dip

LM 101 AH

OP

Serija 101. 22V. -55...+125C

to-99

M 104 B 1

MOS

TV-FB-receiver(32+4chan.)

28-dip

LM 108 H

OP

Serija 108. Lo-power. 20V.-55...+125C

to-99

LM 109 K

Z-IC

+5V. 1A. 20W. -55...+155C

23a

LM 111 H

KOP

Serija 111. 36V. -55...+125C

to-99

M 120 D-B1

IC

LM 124 N

OP

LM 124 AJ*

OP

Quad Serija 124. 32V. -55...+125C

14-dic

LM 137 K

Z-IC

-1.2...-37V

 

LM 137 H*

Z-IC

-1.2...-37V. 0.5A. 2W. -55...+150C

2l

LM 139 N

KOP

Quad Serija 139

 

LM 139 AJ*

KOP

Quad Serija 139. 36V. -55...+125C

14-dic

LS 148 CT

OP

Uni. Serija 748

 

LS 148 CB

OP

Uni. Serija 748

8-dip

LF 156 H

OP

Serija 155. J-FET. -55...+125C. 12V/us

to-99

LM 158 H

OP

Dual Serija 158. 32V. -55...125C

to-99

L 165

OP

Hi-Power. 18V. 3.5A. 18W(15V/4R)

to-220/5

LS 188 CB

IC

MHB 193

 

L 200 CV

Z-IC

+2.85...36V. 2A

to-220/5

DG 201 ABK

LIN

LM 201 AN

OP

Serija 101. 22V. -25...+85C

8-dip

LS 201 B

     

L 202 B

LIN

7xNPN-Darlington-Array. 30V. 0.5A

16-dip

L 204 B

LIN

7xNPN-Darlington-Array. 30V. 0.5A

16-dip

LS 204 CM

OP

Dual 18V

SMD

LS 204 CT

OP

Dual 18V

to-99

M 206 B 1

MOS

PLL TV

28-dip

LS 207 T

OP

Uni. Serija 107. 22V. -25...+85C

to-99

U 208 B

LIN

Thy-Phase Control

8-dip

LM 209 K

     

LM 210 H

OP

Follower. 18V. -25...+85C

to-99

DG 211 CJ

LIN

LM 211 DP

KOP

Serija 111. 36V. -25...+85C

8-Mdip

LM 217 H*

Z-IC

+1.2...37V. 0.8A. -25...+150C

2k

LM 217 K

Z-IC

+1.2...37V

 

U 217 B

     

LM 218 H

OP

Serija 118. Hi-speed. 18V. -25...+85C

to-99

LM 224 N

OP

Quad Serija 124. 32V. -25...+85C

14-dip

MAX 231 CPD

IC

MAX 232 CPE

IC

MAX 233 CPP

IC

LM 234 Z 3

LIN

Current-Gen.. -25...+85C

7

U 237 B

LIN

Led Driver (5 Leds. LIN.)

8-dip

LM 237 H

Z-IC

-1.2...37V. 0.5A. 2W. -25...+150C

2l

OP 237 EN

     

LM 239 J

KOP

Quad Serija 139. 36V. -25...+85C

14-dic

LM 239 N

KOP

Quad Serija 139. 36V. -25...+85C

14-dip

U 257 B

LIN

Led Driver (5 Leds. LOG.)

8-dip

CA 258 E

OP

Dual Serija 158. 16V. -25...+85C

8-dip

LM 258 N

OP

Dual Serija 158. 32V. -25...+85C

8-dip

TS 271 CN*

OP

CMOS-single. 0...+70C

8-dip

TLC 271 CN

OP

   

L 272

OP

Dual Hi-power. 28V. 1A

16-dip

TLC 272 CP

OP

LS 285 AB

LIN

Telephone speech c.

14-dip

L 290 B

LIN

Upravljanje stepmotora/tahometar

16-dip

L 291 B

LIN

Upravljanje stepmotora/5-Bit D/A

16-dip

L 292

LIN

Driver stepmotora

15-SQL

L 293 B

LIN

4-kanal Motor Driver

16-dip

L 293 C

LIN

4-kanal Motor Driver

16-dip

L 293 D

     

L 293 E

LIN

4-kanal Motor Driver+int. dio.

20-dip

LM 293 N

KOP

Quad Serija 139. 36V. -25...+85C

8-dip

L 295

     

L 296

Z-IC

Switch. Reg.. +5.1...40V. 4A

15-SQIL

L 297

LIN

Stepper Motor Control

20-dip

L 298 N

LIN

Power Driver

15-SQL

J 300

     

LM 301 AHC

OP

Serija 101. 18V. 0...+70C

to-99

LM 301 AN

OP

Serija 101. 18V. 0...+70C

8-dip

LM 304 H

Z-IC

-0.035...30V. 20mA

to-99

LS 307 B

OP

Uni. Serija 107. 18V. 0...+70C

8-dip

LM 308 H

OP

Serija 108. Lo-power. 18V. 0...+70C

to-99

LM 308 N

OP

Serija 108. lo-power. 18V. 0...+70C

8-dip

LM 309 K

Z-IC

+5V. 1A. 20W. 0...+125C

23a

LM 310 N8

OP

Follower. 18V. 0...+70C

8-dip

UA 310 HC

     

J 310

     

U 310

     

LM 311 N 8

KOP

Serija 111. 36V. 0...+70C

8-dip

LM 311 JG

     

LM 317 K

Z-IC

+1.2...37V. 0.8A. 0...+125C

23k

LM 317 T

Z-IC

+1.2...37V. 0.8A. 0...+125C

17l

LM 317 LZ

     

LT 318 AN8

OP

Serija 118. Hi-speed. 18V. 0...+70C

8-dip

LM 318 H*

OP

Serija 118. Hi-speed. 18V. 0...+70C

to-99

LM 318 P

     

LM 319 N

KOP

Dual 36V. 0...+70C

14-dip

LM 323 K

Z-IC

+5V. 3A. 6% (A=2%). 0...+125C

23a

LM 323 K-12

Z-IC

+12V. 3A

to-3

LM 323 K-15

Z-IC

+15V. 3A

to-3

LM 324 N

OP

Quad Serija 124. 32V. 0...+70C

14-dip

LM 325 N

IC

LM 329 DZ

     

LM 331 N

LIN

V/F-Konverter. 1Hz...100kHz. 0...+70C

8-dip

LM 334 Z

LIN

Current-Generator. 10mA. 0...+70C

7

LM 335 H

     

LM 335 Z

LIN

Temp. Sensor -10...+100C

7

LM 336

Z-IC

2.5V(1mA). 0...+70C

7

LM 336 Z 2.5

Z-IC

2.5V(1mA). 0...+70C

7

LM 336 Z 5

Z-IC

5V(1mA). 0...+70C

7

LM 337 K

Z-IC

-1.2...-37V. 1.5A. 20W. 0...+125C

23m

LM 337 T

Z-IC

-1.2...-37V. 1.5A. 20W. 0...+125C

17n

LM 338 K

Z-IC

+1.2...23V. 5A. 0...+70C

23k

LM 339 AJ

     

LM 339 AN

KOP

Quad Serija 139. 36V. 0...+70

14-dip

LM 339 J

KOP

Quad Serija 139. 36V. 0...+70C

14-dic

LM 339 N

KOP

Quad Serija 139. 36V. 0...+70C

14-dip

LM 346 N

OP

Quad Progr.. 18V. 0...+70C

16-dip

LM 348 N

OP

Quad Serija 124. 18V. 0...70C

14-dip

LM 349 N

OP

Quad Serija 124. 18V. 0...70C

14-dip

LM 350 K

Z-IC

+1.2...33V. 3A. 0...+125C

23k

LM 350 T

Z-IC

+1.2...33V. 3A. 0...+125C

17l

LF 351 N

OP

Serija 155. J-FET. 0...+70C. 13V/us

8-dip

LF 353 H

OP

LF 353 N

OP

Dual Serija 153. J-FET. 0...+70C

8-dip

LF 355 DP*

OP

Serija 155. J-FET. 0...+70C

8-dip

LF 355 N

     

LF 355 H

OP

Serija 155. J-FET. 0...+70C

to-99

LS 356 AB

LIN

Telephone Speech Control

16-dip

LF 356 H

     

LF 356 N

OP

Serija 155. J-FET. 0...+70C. 12V/us

8-dip

LF 357 H

OP

Serija 155. J-FET. 0...+70C. 50V/us

to-99

LF 357 N

OP

Serija 155. J-FET. 0...+70C. 50V/us

8-dip

LM 358 N

OP

Dual Serija 158. 32V. 0...+70C

8-dip

LM 376 N

Z-IC

Voltage Regulator (+)

8 dip

LM 380 N 14

LIN

NF-E. 2.5W

14-dip

LM 380 N 8

LIN

NF-E. 2.5W

8-dip

LM 381 N 14

LIN

2xNF-V-ra

14-dip

LM 382 N

LIN

2xNF-V-ra

14-dip

LM 385 Z 2.5

REF-DI

2.5V 1.5...3%. 0...70C

7

LM 386 N

LIN

NF-E. 15V. 0.325W(6V/8R)

8-dip

L 387 A

Z-IC

lo-Drop. +5V. 0.5A

to-220/5

LM 387 N

LIN

2xNF-V-ra. Ucc=9...30V

8-dip

LM 389 N

LIN

NF 0.33W(8R). 6V. 0.2%

18 dip

LM 391 N 100

     

LM 391 N 60

     

LM 392 N

     

LM 393 JG

KOP

Dual 36V. 0...+70C

8-dic

LM 393 N

KOP

Dual 36V. 0...+70C

8-dip

LM 396 K

Z-IC

+1.25-15V. 10A

to-3

LS 404 CB

OP

Quad 18V

14-dip

TL 430 CLP

     

TL 431 CLP

REF-DI

2.5...36V. 1...100mA. 0...70C

7

L 485

IC

L 487

Z-IC

Lo-Drop;Reset;+5V;0.5A

to-220/5

M 491 BB1

NMOS

TV-Tuning. Memory(16Pr.). LED-Display

40-ip

M 494 B1

LIN

Single chip voltage tuning system

40 dip

TL 494 CN

LIN

PWM-Controller. 42V. 0.25A. 0...+70C

16-dip

TL 497 ACN

IC

L 497 B

Z-IC

lo-Drop. Reset. +5V. 0.5A

to-220/5

DG 507 CJ

     

NE 532 N

OP

Dual Serija 158. 32V. 0...70C

8-dip

NE 542 N

LIN

2xNF-V. RA. 24V. 0...+70C

8-dip

TS 555 CN

LIN

Timer. C-MOS

8-dip

LM 555 N

LIN

Timer. 1.2V-12V. 0.15mA

8-dip

SE 555 MH

     

NE 555 JG

     

LM 556 N

LIN

Timer. (Dual 555). 4.5V-15V

14 dip

LM 565 CH

LIN

PLL 15Hz-500kHz 5V-12V

LM 566 CN

IC

NE 567 N

LIN

PLL Tone Decoder.0...+70

8-dip

NE 570 N

LIN

Audio-Kompressor/Expander.0...+70C

16-dip

NE 571 N

LIN

Audio-Kompressor/Expander.0...+70C

16-dip

NE 590 N

LIN

8xDarl.250mA.Peripher.-Dr..0...+70C

16-dip

H 590 B1B

     

L 604 C

LIN

8xNPN-Darl.Array;90V;0.4A

18-dip

U 664 B

LIN

1GHz-Divider(Preselektor).1:64

8-dip

MAX 690 CPA

IC

MAX 691 CPE

IC

MAX 699 CPA

IC

LM 702 B

LIN

M 705 B1

CMOS

Divider 1:15/1:16 f. TV-PLL-Syn.

8-dip

M 709 B1

CMOS

Remote Control, 40 Commands

24-dip

LS 709 CB

OP

Uni. 18V. 0...+70C

14-dip

LM 709 CT

OP

Uni. 18V. 0...+70C

M 710 B1

CMOS

TV-FB-Transm.(64chan.)

28-dip

LM 710 CN*

OP

COMP. +14/-7V. 0...70C

14-dip

UA 710 HC

IC

LM 710 PC

     

LM 723 CH

Z-IC

Voltage Regulator

to-39

LM 723 CJ

Z-IC

Voltage Regulator

 

LM 723 CN

Z-IC

Voltage Regulator

14-dip

LM 725 CN

OP

Hi-gain. 22V. 0...+70C

8-dip

LM 725 CH

     

LM 733 CN

OP

High Speed. 120MHz. 200Vus.

14 dip

UA 733 CH

     

LM 741 CH

OP

Uni. 18V. 0...+70C

to-99

LM 741 CN

OP

Uni. 18V. 0...+70C

8-dip

LM 741 J8

OP

Uni. 18V. -55...+125C

14-dic

LM 741 H

     

LM 741

   

SMD

LM 747 CN

OP

Dual Serija 747. 18V. 0...+70C

14-dip

UA 747 HC

     

LM 748 CN

OP

Uni. 22V. 0...+70C

8-dip

M 755 B1

LIN

LS 776 CB

OP

Lo-power. 18V. 0...+70C

8-dip

UA 783 P4C

IC

LT 1001 CN8

     

LT 1004 CZ 2,5

     

LT 1006 CN8

OP

LT 1009 CZ

Z-IC

2.5V.20mA.0.2%.15PPM/C

LT 1012 CN8

OP

Ultra Precision 20V

LT 1013 CN8

     

LM 1014 N2

     

LT 1014 CN

OP

BIFET. Precision.20V

LT 1019CN8-10

IC

LT 1022 CN

IC

LT 1024 CN

IC

LT 1037 CN8

OP

Low Noise.22V

LTC 1043 CN

IC

LTC 1051 CN8

IC

LT 1057 CN8

IC

LTC 1062 CN8

IC

LTC 1064 CN

IC

LT 1070

IC

LT 1077 CN8

IC

LT 1080 CN

     

LTC 1091 CN8

IC

LT 1170 CT

     

LT 1171 CT

IC

LT 1172 CT

     

LT 1181 CN

     

UM 1233 E 36

IC

LS 1240

LIN

Two Tone Ringer

8 dip

MC 1310

LIN

LM 1391

LIN

TV-HA. Video Timing. LOW-FREQ PLL

8-dip

MC 1408 L8

D/A

6-Bit. Multiplying. 0...+75C

14-dic

MC 1413 L

LIN

7xNPN-Darlington Array. 50V. 0.5A

16-dic

MC 1455 P

LIN

Timer. 18V. 0...+70C

8-dip

LM 1458 DP

OP

Serija 158. Dual 18V. 0...+70C

8-dip

LM 1458 FP

OP

Serija 158. Dual 18V. 0...+70C

8-SMD

MC 1458 H

OP

Serija 158. Dual 18V. 0...+70C

to-99

MC 1488 P*

I/O

RS232C Quad Line Driver

14-dip

MC 1488 N

I/O

   

MC 1488

I/O

 

SMD

MC 1489 AP*

I/O

RS232C Quad Line Receivers

14-dip

MC 1489 N

I/O

   

MC 1489

I/O

 

SMD

MC 1495 L

     

LM 1496 N

LIN

Video Modulator/Demodulator

14-dip

SG 1525 AJ

LIN

PWM-Controller. NOR-Output.-55...+125C

16-dic

MC 1594 L

     

MC 1648 P

IC

MC 1723 CL

     

MC 1747 G

OP

Dual Serija 747. 22V. -55...+125C

to-100

LM 1800 N

     

LM 1812 N

LIN

Liquid Level Sensor

18-dip

LM 1830 N

LIN

Liquid Level Sensor

14-dip

LM 1881

LIN

LM 1894 N

LIN

LM 1897 N

LIN

Tape Playback. 4-18V

16-dip

ULN 2002 AN

LIN

7xNPN-Darl. 500mA 50V w. suppress. Dio.

16-dip

ULN 2003 A

LIN

7xNPN-Darl. 500mA 50V w. suppress. Dio.

16-dip

ULN 2004 A

LIN

7xNPN-Darl. 500mA 50V w. suppress. Dio.

16-dip

ULN 2065 B

LIN

4xNPN-Darl..1.5A 80V

16-dip

ULN 2069 B

LIN

4xNPN-Darl. 1.5A 80V

16-dip

ULN 2077 B

LIN

4xNPN-Darl. 1.5A 80V w. SuppressIon Dio.

16-dip

IR 2110

     

SG 2524 J

 

EMS 2560

     

L 2605 CV

     

SCN 2674

     

SCN 2681

     

ULN 2803 A

LIN

8xNPN-Darl. 500mA 50V w. Suppress. Dio.

18-dip

ULN 2804 A

LIN

8xNPN-Darl. 500mA 50V w. Suppress. Dio.

18-dip

ULN 2805 A

LIN

8xNPN-Darl. 500mA 50V w. Suppress. Dio.

18-dip

ULN 2814

     

UC 2842 N

LIN

PWM-Controller. -40...+85C

8-dip

UC 2844 N

LIN

PWM-Controller. -25...+85C

8-dip

LM 2900

OP

Quad +32V. 50mA. -40...+85C

14-dip

LM 2901 N

KOP

Quad Serija 139. 36V. -40...+85C

14-dip

LM 2902 N

OP

Quad Serija 124. 26V. -40...+85C

14-dip

LM 2903 N

KOP

Dual 36V. -40...+85C

8-dip

LM 2904 N

OP

Dual Serija 158. 26V. -40...+85C

8-dip

LM 2907 N

LIN

Converter Frequency-to-Voltage

14-dip

LM 2917 N 14

LIN

Converter Frequency-to-Voltage

14-dip

LM 2917 N 8

LIN

Converter Frequency-to-Voltage

8-dip

LM 2950 CZ

IC

UDN 2982 A

LIN

CA 3015

OP

Wideband 16V;-55...+125C

to-99

CA 3026

LIN

Dual Amplifier

CA 3040

LIN

Single Amplifier

LM 3046 N

LIN

TV. 5xTransistor Array. -40...85C

14-dip

CA 3054

LIN

20MHz-Amplifier

CA 3059

LIN

CA 3065

LIN

TV-toN-ZF. FM-ZF

14-QIP

CA 3078 T

     

CA 3079

LIN

Zero-Volt Switches for triggering Triacs

14-dip

CA 3080 E

OP

Transconductance-OP

8-dip

CA 3080 T

OP

Transconductance-OP

8-dip

CA 3081 EX

LIN

7xNPN;16V;100mA

SMD

CA 3083

LIN

5xNPN-Transistor Array

16-dip

CA 3089

LIN

TV-toN-ZF. FM-ZF

16-dip

CA 3094 E

LIN

Programmable Power Switch/Amplifiers

8-dip

CA 3096 CE

LIN

Transistor-Array

16-dip

CA 3130 E

OP

MOS, 16/0V. -55...+125C

8-dip

CA 3130 T

OP

MOS

8-dip

CA 3140 AS

OP

MOS, 18V;-55...+125C

8-dip

CA 3140 E

OP

MOS

CA 3140 T

OP

MOS

LM 3146 E

Si-N

5 NPN TransisTors 30V. DC-120MHz

14-dip

CA 3160 E

OP

BiMOS;16/0V;-55...+125C

8-dip

CA 3161 E

DIG

BCD/7-Segment Decoder/Driver

16-dip

CA 3162 E

A/D

3-Digit+Sign.

16-dip

CA 3189 E

LIN

FM-ZF+AFC+AGC(Progr.)

16-dip

CA 3240 E

OP

Dual 18V;-40...+85C

8-dip

L 3280 AB

     

CA 3290 E*

KOP

Dual BIMOS;18V;-55...+125C

8-dip

CA 3290

     

LM 3301 N

OP

Quad Current Mode (Norton) Amplifier

14 dip

MC 3302 P

KOP

Quad Serie 139. +28/0V. -40...+85C

14-dip

MC 3334 P

LIN

Hi-Energy Ignition Circ.

8-dip

CA 3341 PC

IC

MC 3357 PC

LIN

FM-ZF. Lo Power

16-dip

MC 3359 P

LIN

FM-ZF. Lo Power

18-dip

MC 3401 P

OP

Quad +28/0V. 50mA. 0...+70C

14-dip

MC 3403 P

OP

Quad Serie 124. 18V. 0...+70C

14-dic

MC 3423 P

LIN

Overvolt. Sensor. 0...+70C

8-dip

MC 3447 P

I/O

8xBidirect. Bus Transceiver. 0...+70C

24-dip

MC 3456 P

LIN

2xTimer. 18V. 0...+70C

14-dip

MC 3486 P

I/O

4xline Receiver f.RS422/3

16-dip

MC 3487 L

I/O

4xline driver f.RS422

16-dip

MC 3487 P

I/O

4xLine driver f.RS422

16-dip

SG 3524 N

LIN

SMPS/PWM-Controller.100mA.0...+70C

16-dip

SG 3525 A

LIN

PWM-Controller. NOR-Output.0...+70C

16-dip

SG 3526 N

LIN

SN-Controller.200mA.0...+70C

18-dip

UM 3561

LIN

DS 3612 N

IC

DS 3631 N

IC

UC 3840

LIN

PWM-Controller.0...+70C

18-dip

UC 3842 N

LIN

PWM-Controller.0...+70C

8-dip

UC 3843

LIN

PWM-Controller.0...+70C

8-dip

UC 3844 N

LIN

PWM-Controller.0...+70C

8-dip

UC 3845 N

LIN

PWM-Controller.0...+70C

14-dip

LM 3900 N

OP

Quad Current Mode (Norton) Amplifier

LM 3905 N

IC

LM 3909 N

LIN

Display Driver (Led)

LM 3911 N

 

TEMPERATURE Sensor -25C...+85C

LM 3914 N

LIN

Linear DOT/BAR Display Driver

18 dip

LM 3915 N

LIN

LOG. DOT/BAR Display Driver

18 dip

LM 3916 N

LIN

VU METER. DOT/BAR Display Driver

18 dip

MC 4044 P

IC

RC 4136

OP

Quad 18V. 0...+70C

14-dip

RV 4152 DE

IC

TLE 4202

     

MC 4558 CN

OP

Dual Serie 158.18V.0...+70C

8-dip

U 4647 B

IC

- = U 4606

MC 4741 L

OP

Quad Serie 124.22V. -55...+125C

14-dic

L 4805 CV

Z-IC

lo-Drop;+5V;0.4A

17b

TLE 4905 LS

     

L 4960

Z-IC

Sw.reg.5.1...40V;2.5A

to-220/7

L 4970

Z-IC

10A Switching Regulator

multiwat-15

L 4974 A

Z-IC

L 4975 A

Z-IC

5A Switching Regulator

multiwat-15

ETC 5057 J/G

CMOS

Telecom.A-Law Combo Codec

16-dip

TC 5070 P

IC

LS 5120 B

LIN

TRISIL. Ipp=500A(8-20ms)

NE 5205 N

LIN

HF-{irokopojasno poja~alo

8-dip

MM 5316 N

     

MM 5369 AAN

IC

M 5450 B 7

 

M 5451 B7

NMOS

Led Display Driver 35 Outputs/15mA

40-dip

NE 5532 N

OP

Dual22V.10MHz.9V/us.0...+70C

8-dip

NE 5534 N

OP

3...20V.10MHz.13V/us.0...+70C

8-dip

L 6203

LIN

Bridge Driver 48V;4A

11-sql

L 6506

 

EF 7333 CL

     

TS 7515 CP

     

TL 7705 ACP

LIN

Supply Volt.supervisor.4.55V.0...+70C

8-dip

78 L 05 AWC

Z-IC

+5V 0.1A

to-92

7805 ACV

Z-IC

+5V

 

7805 CT

Z-IC

+5V 1A

to-3

78 M 05 CV

Z-IC

+5V 0.5A

sot-82

78 S 05 CV

Z-IC

+5V 2A

to-220

7805 CV

Z-IC

+5V 1A

to-220

78 L 06

Z-IC

+6V 0.1A

to-92

7806 CV

Z-IC

+6V 1A

to-220

78 L 08 AWC

Z-IC

+8V 0.1A

to-92

7808 CV

Z-IC

+8V 1A

to-220

78 L 09 AWC

Z-IC

+9V 0.1A

to-92

78 S 09 CV

Z-IC

+9V 2A

to-220

7809 CV

Z-IC

+9V 1A

to-220

78 S 10 CV

Z-IC

+10V 2A

to-220

7810 CV

Z-IC

+10V 1A

to-220

7812 ACV

Z-IC

+12V 1A 2%

to-220

78 L 12 AWC

Z-IC

+12V 0.1A

to-92

7812 CT

Z-IC

+12V 1A

to-3

78 M 12 CV

Z-IC

+12V 0.5A

sot-82

78 S 12 CV

Z-IC

+12V 2A

to-220

7812 CV

Z-IC

+12V 1A

to-220

7815 ACV

Z-IC

+15V 1A 2%

to-220

78 L 15 AWC

Z-IC

+15V 0.1A

to-92

7815 CT

Z-IC

+15V 1A

to-3

78 M 15 CV

Z-IC

+15V 0.5A

sot-82

7815 CV

Z-IC

+15V 1A

to-220

7818 ACV

Z-IC

+18V 1A 2%

to-220

78 L 18 AWC

Z-IC

+18V 0.1A

to-92

7818 CT

Z-IC

+18V 1A

to-3

7818 CV

Z-IC

+18V 1A

to-220

7824 ACV

Z-IC

+24V 1A 2%

to-220

7824 CT

Z-IC

+24V 1A

to-3

7824 CV

Z-IC

+24V 1A

to-220

78 S 40 PC

Z-IC

78 S 75 CV

Z-IC

   

79 L 05 ACZ

Z-IC

-5V

7905 ACV

Z-IC

-5V

 

7905 CT

Z-IC

-5V 1A

to-3

7905 CV

Z-IC

-5V 1A

to-220

7906 CV

Z-IC

-6V 1A

to-220

7908 ACV

Z-IC

-8V 1A 2%

to-220

7908 CV

Z-IC

-8V 1A

to-220

7909 CV

Z-IC

-9V 1A

to-220

7912 ACV

Z-IC

-12V 1A 2%

to-220

79 L 12 ACZ

Z-IC

-12V

7912 CT

Z-IC

-12V 1A

to-3

7912 CV

Z-IC

-12V 1A

to-220

7915 ACV

Z-IC

-15V 1A 2%

to-220

79 L 15 ACZ

Z-IC

-15V

7915 CT

Z-IC

-15V 1A

to-3

7915 CV

Z-IC

-15V 1A

to-220

7918 ACV

Z-IC

-18V 1A 2%

to-220

7918 CV

Z-IC

-18V 1A

to-220

7924 ACV

Z-IC

-24V 1A 2%

to-220

7924 CT

Z-IC

-24V 1A

to-3

7924 CV

Z-IC

-24V 1A

to-220

LS 8045

LIN

Channel Amplifier

8-mdip

LS 8045

   

SMD

DS 8641*

TTL

Bus Receiver/Driver

16-dip

M 8719 B 1

UP

8bit MPU Clock Generator up to 16 MHz

40-dip

DS 8820 AN

IC

DS 8820 N

IC

M 9306 B1

MEM

NMOS EEPROM 256-Bit 16x16 Serial

8-mdip

M 9306 BA

MEM

NMOS EEPROM 256-Bit 16x16 Serial

8-mdip

F 9368 PC

IC

UA 9636

IC

L 9480 VB

     

9637 TC

IC

UA 9638 CP

I/O

RS422A Line Driver

8-dip

UA 9639 CP

I/O

9667 PC

     

F 9668 PC

     

MC 10116 P

LIN

MC 10H124 P

LIN

MC 10130 DC

LIN

LM 13600 N

OP

Dual Transconductance Amplifier

LM 13700 N

OP

Transconductance Amplifier

LF 13741 N

IC

MC 14106 BCL

LIN

MC 14194 BAL

LIN

MC 144105

 

MC 144111 P

D/A

4xD/A-Konverter 6-Bit

14-dip

MC 14433 P

A/D

A/D-Converter. 3.5 Digits

24-dip

MC 14490 P

LIN

MC 14497 P

 

MC 14499 P

CMOS

MPU-7-Seg.-Decoder. 4-Digits

18-dip

SN 16889 P

     

M 22100 B 1

LIN

SN 29733

     

MC 33063 P

LIN

DC/DC-Converter-Control. -40...+85C

8-dip

MC 34013 P

     

MC 34014 P

     

MC 34063 P

LIN

DC/DC-Converter-Control.0...+70C

8-dip

MC 34064 P-5

IC

LR 40992

     

M50431

     

M 50560-001P

 

M 51102 L

LIN

2xNF-E.18V.4A.2*5.5W(13V/4R)

12-sil

M 51392

 

M 51393

 

M 51516 L

LIN

NF-E.18V.4.5A.12W(13V/4R)

9-sil

M 51521

LIN

2xNF-V-ra

8-sip

M 51544

LIN

2xRecorder ALC

10-sip

SN 75107

I/O

IBM360 Line Receiver

14-dip

SN 75110

I/O

RS232 Line Driver

14-dip

SN 75112

I/O

RS232 Line Driver

14-dip

SN 75113

I/O

RS232 Line Driver

16-dip

SN 75115

I/O

IBM360 Line Receiver

16-dip

SN 75150

I/O

RS232 Line Driver

8-dip

SN 75154

I/O

RS232 Line Receiver

16-dip

SN 75172

I/O

RS422/RS485 Line Driver

16-dip

SN 75175

I/O

RS422/RS423 Line Receiver

16-dip

SN 75176

I/O

RS422A/RS485 Line Transceiver

8-dip

SN 75188

I/O

RS232 Line Driver

14-dip

SN 75189

I/O

RS232 Line Receiver

14-dip

SN 75450

I/O

Dual Peripheral AND Driver

14-dip

SN 75451

I/O

Dual AND Driver

8-dip

SN 75452

I/O

Dual NAND Driver

8-dip

SN 75453

 

SN 75491

I/O

4-Segment MOS to Led ANODE Driver

14-dip

SN 76660

LIN

TV-toN-MF(LC-FILTER)

14-dip

M 145026

CMOS

Remote Control Encoder

16 dip

M 145027

CMOS

Remote Control Decoder

16 dip

M 145028

CMOS

Remote Control Decoder

16 dip

MC 145151 P2

     

MC 145436 P

LIN

MC 146818 AP

LIN

MC 146818 P

LIN

M-3-7610-5